ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075,343716, 075-342308
 
( ว่าง )
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสรวีย์ แสงเงิน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E - Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการกำกับติดตามฯ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การส่งเสริมภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการฯ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลับหน้าแรก

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยขอให้บุคลากร ทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริต 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. หน้าที่และอำนาจ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
9. การใช้สื่อออนไลน์ (Social Network)
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20. รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กลับหน้าแรก