ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075,343716, 075-342308
นายอาคม สุชาติพงษ์
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสรวีย์ แสงเงิน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E - Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการกำกับติดตามฯ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การส่งเสริมภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการฯ
ความเคลื่อนไหว ใน ศธจ.นครศรีธรรมราช จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
 
Last Update 19-07-66
by warangrat makearun
มติ ก.ศ.จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ของคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสารเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ของ ศธจ.นศ.
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ==> คลิกเพือดูเต็มจอ
E - Service
 
ระบบงานภายใน
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
คำสั่ง สป.ศธ.
คำสั่ง คสช.