สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
</a>
</a>
</a>
</a>

คู่มือ แบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลออนไลน์
++ เมนูหลัก ++
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
++ หน่วยงานภายใน ++
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบุคลากร
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มลูกเสือฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
++ ดาวน์โหลด ++
 

 

 

  เกียรติบัตร รร.คุณธรรม
แบบฟอร์มต่างๆ

  - การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
  - ถ่ายเอกสาร
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  - ขอเปลี่ยนเวรยามฯ
  - ขออนุมัติไปราชการ
  - เบิก คชจ. ไปราชการ
  - เบิกค่าการศึกษาบุตร
  - เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ
โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางกิติกร คัมภีรปรีชา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางจันทรา ด่านคงรักษ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นายเผชิญ อุปนันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา ไทยเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา ทองนุ่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางประทุม บารมีวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร ชิณวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรดา ลิขิตการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางดาวน้อย ญาณสูตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเริงบพิตร เพชรคง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกษรา บริสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสมจินต์ กลับกลาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิลาศ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชา รอดผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเกศกนก ณ พัทลุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุภรณ์ แสงผะกาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเณศรา สุวรรณา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี ทศพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวัชรพงศ์ ไชยศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ