เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น 416A เพื่อใช้ในราชการของงานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างเครือข่าย ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคึา จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการ/กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานา เพื่อใช้ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่ารถยนต์ (ตู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบ [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ ดาวน์โหลด ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายนยน 2564) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา [ ประกาศ ]
เรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา [ ประกาศ ]
เรื่อง ยกเลิกการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา [ ประกาศ ]
เรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา [ ประกาศ ] [ ใบสมัคร ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศ ] [ เอกสารแนบ ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศ ]
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 [ ประกาศ ]
เรื่อง รื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศ ] [ แนบประกาศ ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ประกาศ ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ประกาศ ]
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) [ ประกาศ ]