ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
*** ข้อมูลทั่วไป ***
   รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามสังกัด
   รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ
*** ข้อมูลนักเรียน ***
   จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด
   จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสังกัด
   จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำแนกตามสังกัด
   จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
*** ข้อมูลครูผู้สอน ***
   จำนวนครูผู้สอนจำแนกตามสังกัด
*** ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561***
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6