ITA 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปรงใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส