สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
</a>
</a>
</a>
</a>

คู่มือ แบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลออนไลน์
++ เมนูหลัก ++
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
++ หน่วยงานภายใน ++
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบุคลากร
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มลูกเสือฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
++ ดาวน์โหลด ++
 

 

 

  เกียรติบัตร รร.คุณธรรม
แบบฟอร์มต่างๆ

  - การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
  - ถ่ายเอกสาร
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  - ขอเปลี่ยนเวรยามฯ
  - ขออนุมัติไปราชการ
  - เบิก คชจ. ไปราชการ
  - เบิกค่าการศึกษาบุตร
  - เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ
โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ

นางจุฑารัตน์ มานะชนม์
นักจัดการศึกษางานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอภิสรา มีนิ่ม
นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นางสาวดาวรุณี มีแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นางเรวดี พงเสนา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางลาวัลย์ วงศ์แก้ว
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นายธานัท ธนะเตชะสนิท
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ