ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075-343716, 075-342308
 || เว็บเก่า || [[ อยู่ระหว่างถ่ายโอนข้อมูลมายังเว็บไซต์ใหม่ ]]
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
ข้อมูลผู้บริหาร


นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 06-2593-0718


นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 09-4589-9414

นางสาวละมุญ จินกระวี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 08-1968-2258

นายเผชิญ อุปนันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. 09-8015-9736

นางจุฑารัตน์ มานะชนม์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 09-5429-5668

นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 09-5256-8476

นางแสงจันทร์ นาคปลัด
รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-4870-9346

นางอภิสรา มีนิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 08-2260-2541

นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์
รก. ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร. 09-5256-8476

นางสาวดารุณี มีแสง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 09-6312-2498