ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075-343716, 075-342308
 || เว็บเก่า || [[ อยู่ระหว่างถ่ายโอนข้อมูลมายังเว็บไซต์ใหม่ ]]
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
ข้อมูลผู้บริหาร


นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 06-2593-xxxx


นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 09-4589-xxxx


นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 08-1328-xxxx


นางสาวละมุญ จินกระวี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 08-1968-xxxx

นายเผชิญ อุปนันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. 09-8015-xxxx

นางจุฑารัตน์ มานะชนม์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 09-5429-xxxx

นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 09-5256-xxxx

นางแสงจันทร์ นาคปลัด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-4870-xxxx

นางอภิสรา มีนิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 08-2260-xxxx

นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร. 09-5256-xxxx

นางสาวดาวรุณี มีแสง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 09-6312-xxxx