ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075,343716, 075-342308
 || เว็บเก่า || [[ อยู่ระหว่างถ่ายโอนข้อมูลมายังเว็บไซต์ใหม่ ]]
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน


โครงสร้าง กลุ่มอำนวยการ


นางสาวละมุญ จินกระวี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางกัณฑิมา ณ พัทลุง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางเรวดี พงเสนา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาริสา สุขหอม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางพลอยธิดา ทองนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวกนกวรรณ แซ่เขา
ลูกจ้างประจำ

นายนรินทร แก้วเกิด
ลูกจ้างประจำ

ทายวุฒิ พัฒนสาตร์
ลูกจ้างประจำ