ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075,343716, 075-342308
 || เว็บเก่า || [[ อยู่ระหว่างถ่ายโอนข้อมูลมายังเว็บไซต์ใหม่ ]]
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
  ita 2565   ita 2566      
NST PEO Fanpage
 


   
มติ กศจ.นศ.
ประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศของกลุ่มอำนวยการ ศธจ.นศ.
ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ของคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
เอกสารเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ของ ศธจ.นศ.