วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 8. การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ระดับอนุบาล
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วัดลำนาวเด็กหญิงณัฏฐธิดา ธนาวุฒิ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
2วัดลำนาวเด็กหญิงษาธิรักษ์ วงศ์ดี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
3ไตรภูมิวิทยาเด็กชายนัทธิเดช ขุนชิต แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
4วัดควนสูงเด็กหญิงณัฐธิดา ชูเมือง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
5วัดควนสูงเด็กหญิงเปรมกมล สวนกูล แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
6วัดควนสูงเด็กหญิงสิริธาร ไชยธรรม แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
7วัดควนสูงเด็กหญิงกัลยกร สวนกูล แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
8วัดควนสูงเด็กหญิงภัทรธิดา ฐาการ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
9วัดควนสูงเด็กหญิงอภิชญา รัตโน แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
10มีสิทธิ์ศึกษาเด็กหญิงนภัสสร พัดมี แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
11มีสิทธิ์ศึกษาด.ช.เชาวพงศ์ แก้วแป้น แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
12ศพด.วัดยางค้อมด.ญ.โสภิดา ปรีชา แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
13ศพด.วัดยางค้อมด.ญ.นันทิชา ก้อนทรัพย์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
14ศพด.วัดยางค้อมด.ญ.อภิญญา ไหสุวรรณ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
15วัดลำนาวด.ญ.รัญชิดา พิทักษ์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
16วัดลำนาวด.ญ.อุษาวดี เฟื่องนคร แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
17วัดลำนาวด.ญ.พัชรมนฑ์ ชัยเดช แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
18อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ประดิษฐ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
19อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงกนกนาถ พรหมทองสุข แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
20อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายสิริกร เกิดศิริ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
21ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2ด.ญ.ภัททิรา จินาภิรมย์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
22ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทองเด็กหญิงอัยลดา ลูชมานัน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
23ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทองเด็กหญิงชวัลกร เที่ยวแสวง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
24ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทองเด็กหญิงณิชกานต์ เมืองแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
25ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อนดญ.ณิชกานต์ สุขเกิด แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
26ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อนเด็กชายเอกกวี สุขเกิด แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
27สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงกานต์ธิดา เกตุเกลี้ยง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
28สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงปุณญิสา นิลอุบล แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
29สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวาสนา ชูแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
30อนุบาลอินทิราเด็กหญิงกัลยกร พุมดวง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
31อนุบาลอินทิราเด็กหญิงศรีชนก จิตนุพงศ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
32อนุบาลอินทิราเด็กชายณชุกเดช แซ่หลี แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
33รีสอร์อนุบาลทุ่งสงเด็กชายเจษฎากร สังหนู แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
34โรงเรียนบ้านกันละด.ญ.พิชญ์สินี พิทักษ์วงศ์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
35วัดลำนาวเด็กหญิงนรากร เลิศการ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
36วัดลำนาวด.ช.ณัฐพล รัตนกระจ่าง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
37บ้านวังเต่าเด็กชายธนกร ลิ้มเกื้อ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
38บ้านวังเต่าเด็กชายพรณรงค์ แป้นพุ่ม แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ0
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่