||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 7. การแข่งขัน ปั้นดินน้ำมัน (ทีมละ 3 คน) ระดับอนุบาล
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วัดลำนาวเด็กหญิงสิรินลภัส อมรชร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
2วัดลำนาวเด็กชายศุกลภัทร พิทักษ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
3วัดลำนาวเด็กชายนนทพัทธ์ ช่วงมณี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
4ไตรภูมิวิทยาเด็กชายวทัญญู สิงห์ดา แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
5ไตรภูมิวิทยาเด็กชายนนทิยุต บุตรเฉวก แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
6ไตรภูมิวิทยาเด็กชายชนกชนม์ จันลา แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
7วัดลำนาวเด็กหญิงฐิติพรรณ ภูมา แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
8วัดลำนาวด.ช.กษิดิ์เดช วงค์น้อย แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
9วัดลำนาวด.ช.กฤษกร สงคต แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
10วัดควนสูงเด็กชายธนกฤต ทองเลี่ยมนาค แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
11วัดควนสูงเด็กชายศุภกร อ่อนรัตน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
12วัดควนสูงเด็กหญิงกุลวดี หงส์ทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
13วัดควนสูงเด็กชายธนภัทร์ ปรีชารัตน์(ข้าวปั้น) แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
14วัดควนสูงเด็กชายศราวุธ ปราบพารา แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
15วัดควนสูงเด็กชายณัฐกิต จันทร์เมธา แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
16มีสิทธิ์ศึกษาด.ญ.กุลจิรา รู้จำ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
17มีสิทธิ์ศึกษาด.ญ.สุธีมนต์ หีดแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
18มีสิทธิ์ศึกษาด.ช.สุพัชพงศ์ กุฏทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
19ศพด.วัดยางค้อมด.ช.ตันติกร บำรุงทรัพย์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
20วัดลำนาวเด็กหญิงณัฐชยาน์ สิทธิโยธา แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
21วัดลำนาวด.ญ.ลลนา สุสิคง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
22วัดลำนาวเด็กชายนพรุจ การดี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
23อนุบาลอินทิราเด็กชายคุณานนท์ อักษรศรี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
24อนุบาลอินทิราเด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
25อนุบาลอินทิราเด็กชายบวรวิชญ์ สมใจ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
26อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายปุณณวิชญ์ ขาวซัง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
27อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายทศพร เพชรกิจ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
28อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต ทองหวาน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
29ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2ด.ญ.สุภัสสรา ราชรงค์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
30ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2ด.ญ.สุทธิกานต์ เฮ่า แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
31ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2ด.ญ.ธนัญธิดา เพชรชนะ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
32ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทองเด็กชายธีรภัทร ชูประเสริฐ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
33ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทองเด็กชายวีรวัฒน์ คงสมของ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
34ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทองเด็กหญิงกัญญาณัฐ ช้างนิล แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
35สตรีจรัสพิชากรเด็กชายนัศรี ตามสละมิตย์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
36สตรีจรัสพิชากรเด็กชายพีรพัฒน์ พูลช่วย แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
37สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวณพร เกตุพเนิน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
38หัวไทร(เรือนประชาบาล)เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
39หัวไทร(เรือนประชาบาล)เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
40หัวไทร(เรือนประชาบาล)เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
41รีสอร์อนุบาลทุ่งสงเด็กชายภูริณัฐ เมาะสุข แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
42รีสอร์อนุบาลทุ่งสงเด็กหญิงสิริกร รัตนบุรี แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
43รีสอร์อนุบาลทุ่งสงเด็กหญิงเพมิตา ไวมั่น แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
44บ้านกันละเด็กหญิงลักษณะพร ไม้เรียง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
45บ้านกันละเด็กชายธนภัทร บุญสนอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
46บ้านกันละเด็กหญิงปิ่นปรากรม บัวทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
47บ้านกันละเด็กหญิงลักษณพร ไม้เรียง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
48บ้านกันละเด็กชายธนภัทร บุญสนอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
49บ้านกันละเด็กหญิงปิ่นปรากรม บัวทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
50บ้านวังเต่าเด็กชายสหรัฐศักดิ์ สมหมาย แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
51บ้านวังเต่าเด็กชายกิตติภัทร เกตุแก้ว แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
52บ้านวังเต่าเด็กชายณัฐภัทร บุญส่ง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่