วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงสุภาวิดา สุวรรณพรรณ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
2ไตรภูมิวิทยาเด็กหญิงจุฑาภรณ์ นุ้ยเจริญ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
3วัดลำนาวเด็กชายณัฏฐชัย วิรุณพันธ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
4วัดควนชัยเด็กชายธนวัฒน์ วรรณแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
5สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงเอมจิรา เจริญปัญญากิจ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
6สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงณัฐกานต์ คงอินทร์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
7เทศบาลวัดโคกสะท้อนเด็กหญิงปัทมพร เกิดสมมาศ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
8หัวไทร(เรือนประชาบาล)เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
9มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงธิดารัตน์ เอียดรื่น แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
10มัธยมวีรศิลปินเด็กชายจตุรวิทย์ ชัยฤทธิ์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
11บ้านนำทรัพย์นายณัฐภัทร คชเชน แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
12วัดมะนาวหวานเด็กชายตินพงษ์ มีประดิษฐ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
13วัดมะนาวหวานเด็กหญิงกษมา ชมอินทอง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
14วัดมะนาวหวานเด็กหญิงพรปวีณ์ น้ำพ่วง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
15วัดพระมหาธาตุเด็กหญิงกิ่งบุปผกาญจน์ กรรชนะกาญจน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
16เทศบาลวัดท่าโพธิ์เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
17เทศบาลวัดท่าโพธิ์เด็กหญิงเทพธิดา แก้วสุด แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
18เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงบัณฑิตา ช่วยเพ็ชร แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
19สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ)ด.ญ.ธิดารัตน์ เณรานนท์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
20วัดบ้านตาลเด็กหญิงกมลลักษณ์ กรงไกรจัก แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
21วัดบ้านตาลเด็กหญิง เพชรลัดดา ขุนจันทร์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
22บ้านอ่าวตะเคียนเด็กหญิงกัญญาภัค นาคแก้ว แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
23วัดพระมหาธาตุด.ช พงศกร สุวรรณเสวตร์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
24วัดควนส้านเด็กหญิงลักษิกา นินทศรี แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
25บ้านทวดทองเด็กหญิง ธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
26บ้านทวดทองเด็กหญิง จณิชตา บรรจง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
27โรงเรียนบ้านหัวไทรด.ญ. ปารมี นิลบุตร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
28บ้านหัวไทรเด็กชาย จีรพัฒน์ บุญยมาตร์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
29บ้านหัวไทรด.ญ.ณัฐวรรณ ทองคง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่