วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วัดมะนาวหวานเด็กหญิงวิมลศิริ จันทร์ภูชงค์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
2วัดลำนาวเด็กหญิงวรฤทัย เจียวรัมย์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
3ไตรภูมิวิทยาเด็กหญิงอภิญญา ภิรมย์น้อย แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
4โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรเด็กชายภูวเรศ ตำพู แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
5วัดควนสูงเด็กหญิงสุรัญชนา สุมา แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
6วัดควนสูงเด็กหญิงธิชาภรณ์ โสมล แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
7วัดควนสูงเด็กหญิงสุธางรัตน เสนาสุข แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
8วัดท่านครเด็กหญิงปิติภรณ์ ทองศรี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
9วัดมะนาวหวานเด็กหญิงณัฐธิดา นุ่นรักษา แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
10สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงฟารีด้า ตามสละมิตย์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
11บ้านวังตลับเด็กหญิงวรวลัญช์ มัฏฐารักษ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
12วัดมะนาวหวานเด็กชายชิติพัทธ หมวดชนะ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
13วัดลำนาวเด็กหญิงพิชญา ศรีนวลปาน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
14วัดลำนาวเด็กหญิงปัญญาพร สุขอินทร์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
15บ้านวังเต่าเด็กชายอนันตศักดิ์ รัตนบุรี แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
16เทศบาลวัดท่าโพธิ์เด็กหญิงนันทิชา จารุเมฆิน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
17หลวงครูวิทยาเด็กชายกันตพงศ์ คงเมือง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
18หลวงครูวิทยาเด็กชายพีรกานต์ บุญรอดชู แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
19หลวงครูวิทยาเด็กชายจิรวัฒน์ ปลื้มสำราญ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
20เทศบาลปากพนัง ๑เด็กชายวัฒนะชัย พรหมสุวรรณ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
21สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ)เด็กหญิงศุภิสรา เพ็งจันทร์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
22สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ)เด็กชายศุภกิตติ์ หมื่นรักษ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
23วัดบ้านตาลเด็กชาย ธีระวัฒน์ บุญทวี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
24วัดสระแก้วเด็กหญิงปานตะวัน ทามนตรี แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
25บ้านอ่าวตะเคียนเด็กชายปกรณ์ แก้วกิ้ม แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่