วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศเด็กชายชยพัทธ์ ศิริคุณ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
2วัดลำนาวเด็กชายภูธเนศ จีนเดิม แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
3ไตรภูมิวิทยาเด็กหญิงสุณิสา ส่งศรี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
4วัดควนสูงเด็กหญิงณัฐชา นาคัน แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
5วัดควนสูงเด็กหญิงธิติมา พิทักษ์วงศ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
6สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงชนัญญา ขึมจันทร์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
7วัดควนสูงเด็กชายเขมชาติ. เมฆตรง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
8บ้านกันละเด็กหญิงศรัณย์รักษ์ เพ็งประสพ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
9บ้านวังตลับเด็กหญิงธนกานต์ อ่อนด้วง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
10เทศบาลวัดท่าโพธิ์เด็กหญิงณัฐนิชา แวววันจิตร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
11หลวงครูวิทยาเด็กชายภาคิน บุญคุมรัตน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
12หลวงครูวิทยาเด็กหญิงพิชยภรณ์ พูลผล แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
13หลวงครูวิทยาเด็กชายปภาวิน ลอยลม แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
14เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงสิยาพัช สุขดี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
15เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงกานต์สินี วงษ์ชาญ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
16วัดบ้านตาลเด็กหญิงธัญชนก ศิริคุณ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
17วัดสระแก้วเด็กหญิงขนิษฐา ขุนฉิม แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
18บ้านอ่าวตะเคียนเด็กหญิงณัฐชยา สอนตาง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
19ปาลิกาวิทยานุสรณ์เด็กชายณัฐชพน ป้อมเปิน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
20บ้านวังเต่าเด็กชายจักรพงศ์ คงเปี้ยว แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
21บ้านวังเต่าเด็กชายพิชิต ทองมีศรี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
22บ้านวังเต่าเด็กชายยศวริศ วันแรก แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่