วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ไตรภูมิวิทยาเด็กหญิงเจนจิรา พรหมมาศ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
2จรัสพิชากรเด็กชายเสฏฐวุฒิ ไหสุวรรณ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
3โศภนคณาภรณ์เด็กหญิงรัตน์ติกาล ถาวรสังข์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
4ทุ่งสงวิทยาเด็กหญิงสราสินีย์ รัตนคช แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่