วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วัดลำนาวเด็กหญิงกัญญาวี วรรณเพชร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
2ไตรภูมิวิทยาเด็กชายอัครเดช พลพัฒน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
3วัดควนสูงเด็กหญิงโยษิตา ชินราช แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
4วัดควนสูงเด็กหญิงณัฐสุดา สุทธิศิริ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
5สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวราภรณ์ ระเบียบพร แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
6วัดมะนาวหวานเด็กหญิงปิยรัตน์ หนูพันธ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
7บ้านวังตลับเด็กชายฐนิต ชิตร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
8วัดลำนาวเด็กหญิงขวัญจิรา งามมั่ง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
9วัดลำนาวเด็กหญิงชัญญานุช สุกมาก แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
10วัดลำนาวเด็กหญิงศศิวิมล คำแหง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
11บ้านวังเต่าเด็กชายทักษ์ดนัย ชอบทำกิจ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
12หลวงครูวิทยาเด็กหญิงฟ้าใส โชติทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
13บ้านปากเชียร เด็กหญิงพรณัชชา ชูใหม่ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
14เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงปัณฑารีย์ หนูพริบตา แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
15เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงฐานิตา มูสิกะ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
16บ้านทวดทองเด็กชายปารมี จิตต์สัมพันธ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
17บ้านอ่าวตะเคียนเด็กชายกิตติพงศ์ หล้าชน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
18บ้านวังเต่าเด็กหญิงธันยพร รัตตโน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
19บ้านวังเต่าเด็กหญิงทิฑัมพร ศรีทอง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
20บ้านวังเต่าเด็กหญิงเขมจิรา มั่นแก้ว แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
21บ้านวังเต่าเด็กหญิงนันทวดี รำเทียมเมฆ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
22บ้านวังเต่าเด็กชายศุภชัย ขำทอง แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
23บ้านวังเต่าเด็กหญิงพิกุลแก้ว บัวทิพย์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
24วัดพระมหาธาตุเด็กหญิงศภิสรา ผสารพจน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่