วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วัดลำนาวเด็กหญิงกนกพร ชูกลิ่น แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
2วัดควนสูงเด็กชายชนะกานต์ จะรา แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
3วัดควนสูงเด็กหญิงเสาวภาคย์ รักเมือง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงพลอยไพลิน สร้อยทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
5บ้านวังเต่าเด็กหญิงชนิกานต์ คงทองคำ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
6เทศบาลวัดนาควารีเด็กชายพีระวิทย์ คงแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
7เทศบาลปากพนัง ๑เด็กชายรชต นาคเป้า แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
8เทศบาลปากพนัง ๑เด็กชายณัฐภัทร ทองศิริ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
9บ้านทวดทองเด็กหญิงสุดาทิพย์ กาญจนวิวิญ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
10บ้านวังเต่าเด็กชายสรวิชญ์ ชัยฤกษ์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
11บ้านวังเต่าเด็กหญิงปอรมินชร์ สมหมาย แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
12บ้านวังเต่าเด็กหญิงกัลญากร ชอบทำกิจ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
13โรงเรียนบ้านทวดทองเด็กชายศุภวิชญ์ ผสารพจน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
14โรงเรียนบ้านทวดทองเด็กหญิงณัฏฐธิดา ภู่ขวัญทอง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
15โรงเรียนบ้านทวดทองเด็กหญิงอทิตยา ปรีชาชาญ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
16โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพเด็กชายยศวริศ สุขน้อย แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
17บ้านวังเต่าเด็กหญิงกัญญพัชร ศรีวงค์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
18บ้านวังเต่าเด็กชายภราดร รัตนพันธ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
19เทศบาลตำบลท่าแพเด็กชายธนทัต ทาณรงค์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
20บ้านวังเต่าเด็กชายพรรสนรร รักษานาค แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
21บ้านวังเต่าเด็กชายชิษณุพงษ์ ระวังสุข แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
22บ้านอ่าวตะเคียนเด็กหญิงกานต์ธิดา พลายด้วง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่