||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เสาธงวิทยานางสาวสาธิตา มะลิแก้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
2โศภนคณาภรณ์นายกิตติศักดิ์ หนูเอียด แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
3ทุ่งสงวิทยานางสาวณัฐกานต์ ชูลำภู แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่