วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ไตรภูมิวิทยาเด็กหญิงปริฉัตร แก้วมณี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
2เสาธงวิทยาเด็กหญิงสิริญยา ลาวัลย์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
3จรัสพิชากรเด็กหญิงวริศรา จิตร์นารี แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
4บ้านปากเชียร เด็กหญิงธนารักษ์ ศรีสังข์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
5โศภนคณาภรณ์นางสาวปาริชาติ คงเหลือ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
6ทุ่งสงวิทยาเด็กหญิงสิริวิมล มะลิวงค์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่