วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1เมืองนครศรีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
2เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
3สิชลคุณาธารวิทยานางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว
4เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
5ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก
6กัลยาณีศรีธรรมราชนายชำนาญ นาคินทร์