||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1เมืองนครศรีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
2ฉวางรัชดาภิเษกครูเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
4สิชลคุณาธารวิทยานางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว
5เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
6ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก