||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1ศรีธรรมราชศึกษานางวญิดา สุคันธี
2ชุมชนวัดปัณณารามนางนันทนี แซ่ลิ่ม
3วัดควนสูงนางสาวณัศย์ชนก สุวรรณมณี
4บ้านคลองจังนางอลิศรา รัศมีพงศ์
5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชนายณัฎฐรัชต์ อ้นประวัติ
6สตรีจรัสพิชากรนางสาวศศิธร บุญอินทร์
7เทศบาลปากพนัง ๑นางสาวปัทมา อินทฤทธิ์
8วัดลำนาวนายสุระชัย เมฆคต
9หัวไทรเรือนประชาบาลนางจิราภรณ์ จิตตรี
10วัดทะเลปังนางนงเยาว์ ทองจันทร์แก้ว
11สาธิตเทศบาลตำบลหินตกนายฉัตรวรัญ สุวรรณบำรุง