||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1เมืองนครศรรีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
2โศภนคณาภรณ์จันทร์งาม
3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
4กัลยาณีศรีธรรมราชนายชำนาญ นาคินทร์
5เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายธนายุทธ. เหลื่อมเภา
6ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก
7วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางพรรณี อินทรปาน