||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1ดรุณศึกษานายฉัตรชัย นารอด
2เมืองนครศรีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
3ศรีธรรมราชศึกษานายเจตน์ จิตรจำนอง
4เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
5มัธยมวีรศิลปินนางรัตนา กัญจนกาญจน์
6สิชลคุณาธารวิทยานางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว
7เบญจมราชูทิศนายวิชัย ไชยจันทร์