||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง
2เมืองนครีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
3โศภนคณาภรณ์ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อระบุผู้ฝึกสอน
4เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
5กัลยาณีศรีธรรมราชนายชำนาญ นาคินทร์
6เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
7ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก
8วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางพรรณี อินทรปาน
9ก้างปลาวิทยาคมติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อระบุผู้ฝึกสอน