วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1ดรุณศึกษานายฉัตรชัย นารอด
2สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง
3เมืองนครศรีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
4โศภนคณาภรณ์ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อระบุผู้ฝึกสอน
5เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชอรอนงค์ ทองเกียว
6กัลยาณีศรีธรรมราชนายชำนาญ นาคินทร์
7สิชลคุณาธารวิทยานางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว
8เบญจมราชูทิศนายวิชัย ไชยจันทร์
9ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก