วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 8. การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ระดับอนุบาล
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กชายสรชัช ความสำราญเหรียญทอง2
2อนุบาลอินทิราเด็กหญิงธัญชนก ร่มแก้วเหรียญทอง3
3วัดควนสูงเด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขศรีนวลเหรียญเงิน
4วัดควนสูงเด็กหญิงนุชจารีย์ จินาพรเหรียญเงิน
5ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงฉัตรชฎา เพชรสำรวลเหรียญเงิน
6ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงณัฐธินันท์ ดีถนอมเหรียญเงิน
7สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงดาลิยา จิตราชเหรียญทอง1
8สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงสุพรรษา สุทธิมาศเหรียญทอง
9สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงกชพร อนุการเหรียญทอง
10บ้านนาเคียนเด็กหญิงภัทธลียา สุทธิการ เหรียญเงิน
11อนุบาลอินทิราเด็กชายกันตภณ พงษ์สุนทรเหรียญเงิน
12วัดลำนาวเด็กหญิงปุญญาพัชร์ โชติกมาศเหรียญทองแดง
13วัดลำนาวเด็กชายกรวิชญ์ คงมณีย์เหรียญทองแดง
14วัดลำนาวเด็กชายจิณณพัด มณีฉายเหรียญทองแดง
15วัดลำนาวเด็กชายปัณณวิชญ์ ร่มเย็นเหรียญทองแดง
16วัดลำนาวเด็กหญิงณัฐกฤตา ไตรพงค์เหรียญทองแดง
17วัดลำนาวเด็กหญิงมินทรา คาดปรปักษ์เหรียญทองแดง
18อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายศุภกฤษ สุขสำราญเหรียญเงิน
19อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายอนาวิน เต็มรัตน์เหรียญเงิน
20อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายปฏิพล หนูบุญเหรียญเงิน
21บ้านนาเคียนเด็กชายฟาริก เหล็บโต๊ะหมุดเหรียญเงิน
22บ้านนาเคียนเด็กหญิงเปรมฤดี จำนองเหรียญเงิน
23บ้านนาเคียนเด็กหญิงสิรภัทร รักดีเหรียญเงิน
24บ้านนาเคียนเด็กหญิงณัฐทิฌา จิตนารีเหรียญทองแดง
25บ้านนาเคียนเด็กหญิงศรัญญา ครุฑธามาศเหรียญเงิน
26ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงธรณ์ธันย์ สุคนธ์สุนทรเหรียญเงิน
27วัดควนสูงเด็กชายภีรภัทร ฐาการเหรียญทองแดง