||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 8. การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ระดับอนุบาล
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กชายสรชัช ความสำราญ เหรียญทอง2
2อนุบาลอินทิราเด็กหญิงธัญชนก ร่มแก้ว เหรียญทอง3
3วัดควนสูงเด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขศรีนวล เหรียญเงิน
4วัดควนสูงเด็กหญิงนุชจารีย์ จินาพร เหรียญเงิน
5ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงฉัตรชฎา เพชรสำรวล เหรียญเงิน
6ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงณัฐธินันท์ ดีถนอม เหรียญเงิน
7สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงดาลิยา จิตราช เหรียญทอง1
8สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงสุพรรษา สุทธิมาศ เหรียญทอง
9สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงกชพร อนุการ เหรียญทอง
10บ้านนาเคียนเด็กหญิงภัทธลียา สุทธิการ เหรียญเงิน
11อนุบาลอินทิราเด็กชายกันตภณ พงษ์สุนทร เหรียญเงิน
12วัดลำนาวเด็กหญิงปุญญาพัชร์ โชติกมาศ เหรียญทองแดง
13วัดลำนาวเด็กชายกรวิชญ์ คงมณีย์ เหรียญทองแดง
14วัดลำนาวเด็กชายจิณณพัด มณีฉาย เหรียญทองแดง
15วัดลำนาวเด็กชายปัณณวิชญ์ ร่มเย็น เหรียญทองแดง
16วัดลำนาวเด็กหญิงณัฐกฤตา ไตรพงค์ เหรียญทองแดง
17วัดลำนาวเด็กหญิงมินทรา คาดปรปักษ์ เหรียญทองแดง
18อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายศุภกฤษ สุขสำราญ เหรียญเงิน
19อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายอนาวิน เต็มรัตน์ เหรียญเงิน
20อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายปฏิพล หนูบุญ เหรียญเงิน
21บ้านนาเคียนเด็กชายฟาริก เหล็บโต๊ะหมุด เหรียญเงิน
22บ้านนาเคียนเด็กหญิงเปรมฤดี จำนอง เหรียญเงิน
23บ้านนาเคียนเด็กหญิงสิรภัทร รักดี เหรียญเงิน
24บ้านนาเคียนเด็กหญิงณัฐทิฌา จิตนารี เหรียญทองแดง
25บ้านนาเคียนเด็กหญิงศรัญญา ครุฑธามาศ เหรียญเงิน
26ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงธรณ์ธันย์ สุคนธ์สุนทร เหรียญเงิน
27วัดควนสูงเด็กชายภีรภัทร ฐาการ เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่