||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 7. การแข่งขัน ปั้นดินน้ำมัน (ทีมละ 3 คน) ระดับอนุบาล
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงพัศชนัญญา ชูทอง เหรียญทอง
2ดรุณศึกษาเด็กหญิงศุภกานต์ ยสราโม เหรียญทอง
3ดรุณศึกษาเด็กชายธีรัตน์ หนูรัดแก้ว เหรียญทอง
4อนุบาลอินทิราเด็กหญิงนันท์นภัส ลิ่มสุวรรณ เหรียญทอง2
5อนุบาลอินทิราเด็กหญิงชญานันท์ ศักดิ์ศรี เหรียญทอง2
6อนุบาลอินทิราเด็กหญิงปุณยวีร์ รักษามั่น เหรียญทอง2
7วัดควนสูงเด็กชายเจริญ อินธิราช เหรียญทอง3
8วัดควนสูงเด็กชายธราเทพ อัยราคม เหรียญทอง3
9วัดควนสูงเด็กชายเขมชาติ. เมฆตรง เหรียญทอง3
10บ้านนาเคียนเด็กหญิงซิลลา หมาดโหยด เหรียญทอง
11บ้านนาเคียนเด็กชายภัทรกร รักดี เหรียญทอง
12บ้านนาเคียนเด็กหญิงอนุธิดา ดารากัย เหรียญทอง
13วัดลำนาวเด็กชายสรัลธร เมืองทรัพย์ เหรียญทอง
14วัดลำนาวเด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์เมือง เหรียญทอง
15วัดลำนาวเด็กชายวัชรพล เพชรมาตศรี เหรียญทอง
16อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายวรัญญู แตงอ่อน เหรียญทอง
17อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงพิชญาดา พิทธเกษม เหรียญทอง
18อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีวงษ์ราช เหรียญทอง
19อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงณิชาภัทร ดวงแข เหรียญทอง1
20อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ นิลวานิช เหรียญทอง1
21อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงเอมิกา เหรียญทอง1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่