วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 7. การแข่งขัน ปั้นดินน้ำมัน (ทีมละ 3 คน) ระดับอนุบาล
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงพัศชนัญญา ชูทองเหรียญทอง
2ดรุณศึกษาเด็กหญิงศุภกานต์ ยสราโมเหรียญทอง
3ดรุณศึกษาเด็กชายธีรัตน์ หนูรัดแก้วเหรียญทอง
4อนุบาลอินทิราเด็กหญิงนันท์นภัส ลิ่มสุวรรณเหรียญเงิน
5อนุบาลอินทิราเด็กหญิงชญานันท์ ศักดิ์ศรีเหรียญทอง2
6อนุบาลอินทิราเด็กหญิงปุณยวีร์ รักษามั่นเหรียญทอง2
7วัดควนสูงเด็กชายเจริญ อินธิราชเหรียญทอง3
8วัดควนสูงเด็กชายธราเทพ อัยราคมเหรียญทอง3
9วัดควนสูงเด็กชายเขมชาติ. เมฆตรงเหรียญทอง3
10บ้านนาเคียนเด็กหญิงซิลลา หมาดโหยดเหรียญทอง
11บ้านนาเคียนเด็กชายภัทรกร รักดีเหรียญทอง
12บ้านนาเคียนเด็กหญิงอนุธิดา ดารากัยเหรียญทอง
13วัดลำนาวเด็กชายสรัลธร เมืองทรัพย์เหรียญทอง
14วัดลำนาวเด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์เมืองเหรียญทอง
15วัดลำนาวเด็กชายวัชรพล เพชรมาตศรีเหรียญทอง
16อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กชายวรัญญู แตงอ่อนเหรียญทอง
17อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงพิชญาดา พิทธเกษมเหรียญทอง
18อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีวงษ์ราชเหรียญทอง
19อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงณิชาภัทร ดวงแขเหรียญทอง1
20อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ นิลวานิชเหรียญทอง1
21อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงเอมิกาเหรียญทอง1