วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงอภิชญา หนูแป้นเหรียญทอง
2ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงอัยษิกา หัสวาท์เหรียญทอง
3ศรีธรรมราชศึกษาเด็กชายสุทธิพจน์ เกตุแก้วเหรียญทอง
4บ้านควนชิงเด็กชายธนวัฒน์ วรรณแก้วเหรียญทอง
5วัดคีรีวงเด็กหญิงน้ำมนต์ ช่วยชนะเหรียญทอง2
6แพทยกิจพิทยาเด็กหญิงอนันตดา คุระวรรณ์เหรียญทอง3
7เทศบาลวัดโคกสะท้อนเด็กหญิง ปัทมพร เกิดสมมาศเหรียญทอง
8เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงวรินรำไพ วัชรสวัสดิ์เหรียญทอง
9เทศบาลปากพนัง ๑เด็กชายธนกร อินทฤทธิ์เหรียญทอง
10นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเด็กหญิงนันทนัช เดชรักษาเหรียญทอง1
11เทศบาลวัดชัยชุมพลเด็กหญิงวริศรา จารุภูมิเหรียญทอง
12สาธิตเทศบาลตำบลหินตกเด็กชายชนนันท์ ทิพย์มงคลเหรียญทอง
13สาธิตเทศบาลตำบลหินตกเด็กหญิงกวินธิดา เส้งเอียดเหรียญทอง
14วัดสามแพรกเด็กหญิงศิริโฉม นาคทองเหรียญทอง
15บ้านหนองมากเด็กชายกศิเดช พุกเจริญผลเหรียญทอง