||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงอภิชญา หนูแป้น เหรียญทอง
2ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงอัยษิกา หัสวาท์ เหรียญทอง
3ศรีธรรมราชศึกษาเด็กชายสุทธิพจน์ เกตุแก้ว เหรียญทอง
4บ้านควนชิงเด็กชายธนวัฒน์ วรรณแก้ว เหรียญทอง
5วัดคีรีวงเด็กหญิงน้ำมนต์ ช่วยชนะ เหรียญทอง2
6แพทยกิจพิทยาเด็กหญิงอนันตดา คุระวรรณ์ เหรียญทอง3
7เทศบาลวัดโคกสะท้อนเด็กหญิง ปัทมพร เกิดสมมาศ เหรียญทอง
8เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงวรินรำไพ วัชรสวัสดิ์ เหรียญทอง
9เทศบาลปากพนัง ๑เด็กชายธนกร อินทฤทธิ์ เหรียญทอง
10นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเด็กหญิงนันทนัช เดชรักษา เหรียญทอง1
11เทศบาลวัดชัยชุมพลเด็กหญิงวริศรา จารุภูมิ เหรียญทอง
12สาธิตเทศบาลตำบลหินตกเด็กชายชนนันท์ ทิพย์มงคล เหรียญทอง
13สาธิตเทศบาลตำบลหินตกเด็กหญิงกวินธิดา เส้งเอียด เหรียญทอง
14วัดสามแพรกเด็กหญิงศิริโฉม นาคทอง เหรียญทอง
15บ้านหนองมากเด็กชายกศิเดช พุกเจริญผล เหรียญทอง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่