วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงอุษาศิริ เฉลิมทรงเหรียญเงิน
2มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงวัชรี รอดเกลี้ยงเหรียญเงิน
3เบญจมราชูทิศนางสาวบุณยวีร์ สุทธิเหรียญทอง
4โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวจริยา ลุยจันทร์เหรียญทอง
5จรัสพิชากรนางสาวธิดารัตน์ โอ่เอี่ยมเหรียญเงิน
6ก้างปลาวิทยาคมนายพุฒิพงษ์ พนมรักษ์เหรียญเงิน
7กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงพิชญธิดา พรหมชาติเหรียญทอง1
8กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวพรสวรรค์ ขาวอรุณเหรียญทอง
9วัดสามแพรกเด็กหญิงตวรรณ หนูริดเหรียญเงิน
10โยธินบำรุงนางสาวศิรินทิพย์ วรรณศิลป์เหรียญทอง
11โยธินบำรุงนางสาวฐิติพร ขุนพิบูรณ์เหรียญทอง3
12เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายจักรพันธ์ ไม้แก้วเหรียญเงิน
13กัลยาณีศรีธรรมราชนายจักรพรรดิ์ หนูแก้วเหรียญเงิน
14กัลยาณีศรีธรรมราชชนัญธิดา คิดดีเหรียญเงิน
15กัลยาณีศรีธรรมราชเกศรินทร์ สุรันนาเหรียญเงิน
16เบญจมราชูทิศเด็กหญืงวรินทร์เณรี ศรีสุรางค์เหรียญทอง2
17เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาววรรณษา ศรีไกรทัยเหรียญเงิน
18วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงชีวพร แสนคมเหรียญเงิน
19ทุ่งใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงเกศินี ชูชนะเหรียญทอง
20ทุ่งใหญ่วิทยาคมนายสุรกร สามารถเหรียญทอง
21ทุ่งใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงศศิเกดุ เพชรทองเหรียญทอง