||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงอุษาศิริ เฉลิมทรง เหรียญเงิน
2มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงวัชรี รอดเกลี้ยง เหรียญเงิน
3เบญจมราชูทิศนางสาวบุณยวีร์ สุทธิ เหรียญทอง
4โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวจริยา ลุยจันทร์ เหรียญทอง
5จรัสพิชากรนางสาวธิดารัตน์ โอ่เอี่ยม เหรียญเงิน
6ก้างปลาวิทยาคมนายพุฒิพงษ์ พนมรักษ์ เหรียญเงิน
7กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงพิชญธิดา พรหมชาติ เหรียญทอง1
8กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวพรสวรรค์ ขาวอรุณ เหรียญทอง
9วัดสามแพรกเด็กหญิงตวรรณ หนูริด เหรียญเงิน
10โยธินบำรุงนางสาวศิรินทิพย์ วรรณศิลป์ เหรียญทอง
11โยธินบำรุงนางสาวฐิติพร ขุนพิบูรณ์ เหรียญทอง3
12เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายจักรพันธ์ ไม้แก้ว เหรียญเงิน
13กัลยาณีศรีธรรมราชนายจักรพรรดิ์ หนูแก้ว เหรียญเงิน
14กัลยาณีศรีธรรมราชชนัญธิดา คิดดี เหรียญเงิน
15กัลยาณีศรีธรรมราชเกศรินทร์ สุรันนา เหรียญเงิน
16เบญจมราชูทิศเด็กหญืงวรินทร์เณรี ศรีสุรางค์ เหรียญทอง2
17เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาววรรณษา ศรีไกรทัย เหรียญเงิน
18วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงชีวพร แสนคม เหรียญเงิน
19ทุ่งใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงเกศินี ชูชนะ เหรียญทอง
20ทุ่งใหญ่วิทยาคมนายสุรกร สามารถ เหรียญทอง
21ทุ่งใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงศศิเกดุ เพชรทอง เหรียญทอง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่