วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1บ้านคลองจังเด็กหญิงจุฑาภรณ์ รัตนพรเหรียญทอง1
2บ้านคลองจังเด็กหญิงปนัดดา แก้วคดเหรียญทอง1
3วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงศิริธาดา สุวรรณพงศ์เหรียญเงิน3
4วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงสุวพร วงษ์บุตรดีเหรียญเงิน3
5วัดลำนาวเด็กหญิงกนิษฐนาฎ โพธิ์ปลอดเหรียญทอง2
6วัดลำนาวเด็กหญิงธัญญานุช สุกมากเหรียญทอง2