วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีระพันธ์เหรียญทองแดง
2ดรุณศึกษาเด็กชายภูวิศ เทวะบุรีเหรียญทองแดง
3สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กหญิงปัญญาพร ด่านคงรักษ์เหรียญทอง1
4สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กหญิงอริศรา ศรีบุษย์เหรียญทอง1
5เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงสุกฤตา บุญประเสสริฐเหรียญเงิน
6เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงนรินทิพ์ สุดปรางเหรียญเงิน
7วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงวรรณศา สุวรรณโมกข์เหรียญทอง3
8วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงสมิตานันท์ ศรีทานนท์เหรียญทอง3
9โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวธันยพร เพชรนกเหรียญเงิน
10โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวธิดารัตน์ จันทร์เอียดเหรียญเงิน
11ก้างปลาวิทยาคมนางสาววรรวิสา ใจกระจ่างเหรียญทอง2
12ก้างปลาวิทยาคมเด็กหญิงมาริสา ชำนาญกิจเหรียญทอง2
13เบญจมราชูทิศเด็กหญิงตวงเพรช นาคทธิ์เหรียญเงิน
14เบญจมราชูทิศเด็กหญิงธันวรินทร์ ทองสุวรรณเหรียญเงิน