||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีระพันธ์ เหรียญทองแดง
2ดรุณศึกษาเด็กชายภูวิศ เทวะบุรี เหรียญทองแดง
3สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กหญิงปัญญาพร ด่านคงรักษ์ เหรียญทอง1
4สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กหญิงอริศรา ศรีบุษย์ เหรียญทอง1
5เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงสุกฤตา บุญประเสสริฐ เหรียญเงิน
6เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงนรินทิพ์ สุดปราง เหรียญเงิน
7วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงวรรณศา สุวรรณโมกข์ เหรียญทอง3
8วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงสมิตานันท์ ศรีทานนท์ เหรียญทอง3
9โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวธันยพร เพชรนก เหรียญเงิน
10โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวธิดารัตน์ จันทร์เอียด เหรียญเงิน
11ก้างปลาวิทยาคมนางสาววรรวิสา ใจกระจ่าง เหรียญทอง2
12ก้างปลาวิทยาคมเด็กหญิงมาริสา ชำนาญกิจ เหรียญทอง2
13เบญจมราชูทิศเด็กหญิงตวงเพรช นาคทธิ์ เหรียญเงิน
14เบญจมราชูทิศเด็กหญิงธันวรินทร์ ทองสุวรรณ เหรียญเงิน
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่