วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เมืองนครศรีธรรมราชนายณภัทร แก้วประสมเหรียญทอง3
2โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายทรงยศ จงสุขเหรียญทอง2
3สิชลคุณาธารวิทยานางสาวสุนิสา สุทธิบุตรเหรียญทอง
4เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายณภัทร พ่วนอุ้ยเหรียญทอง1
5ก้างปลาวิทยาคมนางสาวอาริสา เหล่าจันทร์เหรียญทอง
6กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวกีรติ โอรัญรักษ์เหรียญทอง