||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงมนัสนันท์ ครองยุทธ เหรียญเงิน
2เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงอภัสรา จิตต์ประไพ เหรียญทอง2
3วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงอัญชนา ด้วงแก้ว เหรียญทอง3
4โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวโต เหรียญทอง1
5กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงธัญญาเรศ แป้นเถาว์ เหรียญเงิน
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่