||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาวรัตนชฎา เตียวจำเริญ เหรียญเงิน
2สิชลคุณาธารวิทยานางสาวสุทิมา เพชรที่วัง เหรียญทองแดง
3ฉวางรัชดาภิเษกนายธนวัฒน์ สาระพงษ์ เหรียญทอง1
4โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวเสาวลักษณ์ พวงทอง เหรียญทอง3
5เมืองนครศรีธรรมราชนางสาวปิ่นฑรัตน์ เพ็ชรศรี เหรียญทอง2
6ก้างปลาวิทยาคมนางสาววรรนิภา คำแหง เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่