วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาวรัตนชฎา เตียวจำเริญเหรียญเงิน
2สิชลคุณาธารวิทยานางสาวสุทิมา เพชรที่วังเหรียญทองแดง
3ฉวางรัชดาภิเษกนายธนวัฒน์ สาระพงษ์เหรียญทอง1
4โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวเสาวลักษณ์ พวงทองเหรียญทอง3
5เมืองนครศรีธรรมราชนางสาวปิ่นฑรัตน์ เพ็ชรศรีเหรียญทอง2
6ก้างปลาวิทยาคมนางสาววรรนิภา คำแหงเหรียญทองแดง