||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ชุมชนวัดปัณณารามเด็กหญิงณัฐวรรณ จิตเขม้น เหรียญทอง
2ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงเพลินพิศไพลิน กั๋งเซ่ง เหรียญทอง1
3ชุมชนวัดปัณณารามเด็กหญิงนิตย์รดี จันทร์รอด เหรียญทอง2
4วัดควนสูงเด็กหญิงญาณธิชา สุทธิศิริ เหรียญเงิน
5บ้านคลองจังเด็กหญิงกนกนารี หมุดเจริญ เหรียญเงิน
6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเด็กชายเธียรวิชญ์ อ้นประวัติ เหรียญทองแดง
7สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวรันยา ระเบียบพร เหรียญเงิน
8เทศบาลปากพนัง ๑เด็กชายวัฒนะชัย พรหมสุวรรณ เหรียญทอง
9วัดลำนาวเด็กหญิงวรฤทัย เจียวรัมย์ เหรียญเงิน
10หัวไทรเรือนประชาบาลเด็กหญิงจิดาภา โมราศิลป์ เหรียญทอง3
11วัดทะเลปังเด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ เหรียญเงิน
12สาธิตเทศบาลตำบลหินตกเด็กชายกนกวัฒน์ ภิรมย์บูรณ์ เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่