||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงสิริณ มูสิกเจียรนันท์ เหรียญทอง1
2วัดควนสูงเด็กหญิงณัฐสุดา สุทธิศิริ เหรียญเงิน
3บ้านคลองจังเด็กหญิงรักชนก ตาขวัญ เหรียญทอง
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวรีรัตน์ ฝ่ายชกิจ เหรียญทอง
5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเด็กหญิงบุญสิตา อุ่นประเดิม เหรียญทองแดง
6อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงวีรสุดา ถิ่นนคร เหรียญเงิน
7อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กชายชยพัทธ์ ศิริคุณ เหรียญทองแดง
8เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงกรกนก แก้วเมือง เหรียญเงิน
9วัดลำนาวเด็กหญิงพิชญา ศรีนวลปาน เหรียญทอง3
10หัวไทรเรือนประชาบาลเด็กชายกัณตภณ กุลเพชรกำธร เหรียญทอง2
11อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงเพียงขวัญ ชินวงศ์ เหรียญทองแดง
12บ้านนาเคียนเด็กชายนิมรอน หมาดโหยด เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่