วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงสิริณ มูสิกเจียรนันท์เหรียญทอง1
2วัดควนสูงเด็กหญิงณัฐสุดา สุทธิศิริเหรียญเงิน
3บ้านคลองจังเด็กหญิงรักชนก ตาขวัญเหรียญทอง
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวรีรัตน์ ฝ่ายชกิจเหรียญทอง
5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเด็กหญิงบุญสิตา อุ่นประเดิมเหรียญทองแดง
6อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงวีรสุดา ถิ่นนครเหรียญเงิน
7อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กชายชยพัทธ์ ศิริคุณเหรียญทองแดง
8เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงกรกนก แก้วเมืองเหรียญเงิน
9วัดลำนาวเด็กหญิงพิชญา ศรีนวลปานเหรียญทอง3
10หัวไทรเรือนประชาบาลเด็กชายกัณตภณ กุลเพชรกำธรเหรียญทอง2
11อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"เด็กหญิงเพียงขวัญ ชินวงศ์เหรียญทองแดง
12บ้านนาเคียนเด็กชายนิมรอน หมาดโหยดเหรียญทองแดง