||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาวโอริษา อร่ามวิริยะพงษ์ เหรียญทอง3
2วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายนทีธร ธรรมชาติ เหรียญทอง2
3ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพิชามญชุ์ โพธิ์ทอง เหรียญทองแดง
4กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวพิมพ์มาดา ไทยช่วย เหรียญเงิน
5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายชัยวัฒน์ จันทร์แป้น เหรียญทอง1
6โศภนคณาภรณ์นางสาวฐิติวรดา จันทร์งาม เหรียญเงิน
7เมืองนครศรีธรรมราชนางสาวพิมพ์สุทธิ์ ขาวปลอด เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่