วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาวโอริษา อร่ามวิริยะพงษ์เหรียญทอง3
2วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายนทีธร ธรรมชาติเหรียญทอง2
3ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพิชามญชุ์ โพธิ์ทองเหรียญทองแดง
4กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวพิมพ์มาดา ไทยช่วยเหรียญเงิน
5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายชัยวัฒน์ จันทร์แป้นเหรียญทอง1
6โศภนคณาภรณ์นางสาวฐิติวรดา จันทร์งามเหรียญเงิน
7เมืองนครศรีธรรมราชนางสาวพิมพ์สุทธิ์ ขาวปลอดเหรียญทองแดง