||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงศุภลักษณ์ สาระทรัพย์ เหรียญทอง
2วัดควนสูงเด็กหญิงณัฐพร ชัยธรรม เหรียญทอง3
3บ้านคลองจังเด็กชายวิศรุต พรหมหมอเฒ่า เหรียญทองแดง
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงนัชรีน ตามสละมิตย์ เหรียญเงิน
5วัดลำนาวเด็กหญิงกัญญาวี วรรณเพชร เหรียญทอง2
6หัวไทรเรือนประชาบาลเด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ เหรียญทอง1
7วัดทะเลปังเด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์ เหรียญเงิน
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่