วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงธนัชชา พรหมมาศเหรียญทอง2
2วัดควนสูงเด็กหญิงโยษิตา ชินราชเหรียญทอง1
3บ้านคลองจังเด็กหญิงกานต์พิชชา สีอ่อนเหรียญทองแดง
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวันทกานต์ รัญจวนจิตรเหรียญทอง3
5วัดลำนาวเด็กหญิงวรรณกานต์ ขินแก้วเหรียญเงิน
6อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศเด็กหญิงกชกร ศักยโกสิทธิ์เหรียญเงิน