วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงธนัชชา พรหมมาศ เหรียญทอง2
2วัดควนสูงเด็กหญิงโยษิตา ชินราช เหรียญทอง1
3บ้านคลองจังเด็กหญิงกานต์พิชชา สีอ่อน เหรียญทองแดง
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวันทกานต์ รัญจวนจิตร เหรียญทอง3
5วัดลำนาวเด็กหญิงวรรณกานต์ ขินแก้ว เหรียญเงิน
6อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศเด็กหญิงกชกร ศักยโกสิทธิ์ เหรียญเงิน
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่