||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงธนัชชา พรหมมาศ เหรียญทอง2
2วัดควนสูงเด็กหญิงโยษิตา ชินราช เหรียญทอง1
3บ้านคลองจังเด็กหญิงกานต์พิชชา สีอ่อน เหรียญทองแดง
4สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวันทกานต์ รัญจวนจิตร เหรียญทอง3
5วัดลำนาวเด็กหญิงวรรณกานต์ ขินแก้ว เหรียญเงิน
6อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศเด็กหญิงกชกร ศักยโกสิทธิ์ เหรียญเงิน
7ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงธนัชชา พรหมมาศ
8วัดควนสูงเด็กหญิงโยษิตา. ชินราช
9บ้านคลองจังเด็กหญิงกานต์พิชชา สีอ่อน
10สตรีจรัสพิชากรเด็กหญิงวันทกานต์ รัญจวนจิตร
11เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงกรกนก แก้วเมือง
12วัดลำนาวด.ญ.วรรณกานต์ ขินแก้ว
13เทศบาลปากพนัง ๑เด็กหญิงกรกนก แก้วเมือง
14อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศเด็กหญิงกชกร ศักยโกสิทธิ์
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่