วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวสิริกาน เจริญเนาว์เหรียญทอง
2สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวปุญญิศา เต็มไปเหรียญทอง3
3เมืองนครศรีธรรมราชนายศักดิ์ชัย ศรีกุลวงษ์เหรียญทอง
4โศภนคณาภรณ์นายกิตติศักดิ์ หนูเอียดเหรียญทอง1
5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายพลกฤต รอดเเก้วเหรียญทอง
6กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวสุพิชชา กล้าณรงค์เหรียญทอง
7สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวอาทิตยารัตน์ หนูดุกเหรียญทอง
8เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาวทยิดา ทรงศรีเหรียญทอง2
9ก้างปลาวิทยาคมนายสัณหภาส บุญเจริญเหรียญทอง
10วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายพิทักษ์ชน ทิพย์รัตน์เหรียญทอง