||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวสิริกาน เจริญเนาว์ เหรียญทอง
2สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวปุญญิศา เต็มไป เหรียญทอง3
3เมืองนครศรีธรรมราชนายศักดิ์ชัย ศรีกุลวงษ์ เหรียญทอง
4โศภนคณาภรณ์นายกิตติศักดิ์ หนูเอียด เหรียญทอง1
5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายพลกฤต รอดเเก้ว เหรียญทอง
6กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวสุพิชชา กล้าณรงค์ เหรียญทอง
7สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวอาทิตยารัตน์ หนูดุก เหรียญทอง
8เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาวทยิดา ทรงศรี เหรียญทอง2
9ก้างปลาวิทยาคมนายสัณหภาส บุญเจริญ เหรียญทอง
10วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายพิทักษ์ชน ทิพย์รัตน์ เหรียญทอง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่