||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กชายภูมิภัทร แก้วศรีนวล เหรียญทอง3
2สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กหญิงปุณยวีร์ เหล่าสิทธิสุข เหรียญทอง
3เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงจุรีรัตน์ จุติรัตน์ เหรียญทอง2
4โศภนคณาภรณ์เด็กหญิงปาริชาติ คงเหลือ เหรียญเงิน
5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเด็กชายปฏิภาณ หนูบุญ เหรียญทอง
6กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงชวิศา จิตมั่น เหรียญทอง
7สิชลคุณาธารวิทยาเด็กหญิงกันธิชา จาระคุณ เหรียญเงิน
8เบญจมราชูทิศเด็กหญิงชนกันต์ วงศ์เมฆ เหรียญเงิน
9ก้างปลาวิทยาคมเด็กหญิงมุฑิตา ขานทอง เหรียญทอง1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่