วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กชายภูมิภัทร แก้วศรีนวลเหรียญทอง3
2สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กหญิงปุณยวีร์ เหล่าสิทธิสุขเหรียญทอง
3เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงจุรีรัตน์ จุติรัตน์เหรียญทอง2
4โศภนคณาภรณ์เด็กหญิงปาริชาติ คงเหลือเหรียญเงิน
5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเด็กชายปฏิภาณ หนูบุญเหรียญทอง
6กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงชวิศา จิตมั่นเหรียญทอง
7สิชลคุณาธารวิทยาเด็กหญิงกันธิชา จาระคุณเหรียญเงิน
8เบญจมราชูทิศเด็กหญิงชนกันต์ วงศ์เมฆเหรียญเงิน
9ก้างปลาวิทยาคมเด็กหญิงมุฑิตา ขานทองเหรียญทอง1