||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1เด็กหญิงอุษาศิริ เฉลิมทรงดรุณศึกษาว่าที่ร้อยตรีนันทพงษ์ สังข์แก้ว
2เด็กหญิงวัชรี รอดเกลี้ยงมัธยมวีรศิลปินนางสาวกิตติมา เพชรมนต์
3ด.ญ.ธิดารัตน์ ถาวรสังข์วัดทุ่งหล่อนายเฉลิม ศรีสุขใส
4นางสาว บุณยวีร์ สุทธิเบญจมราชูทิศนายธนัยน์ ช่วยชู
5นางสาวจริยา ลุยจันทร์โรงเรียยนเฉลิมพระเกียรรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
6น.ส. ธิดารัตน์ โอ่เอี่ยมจรัสพิชากรนายอรรถพร จรเสมอ
7นายพุฒิพงษ์ พนมรักษ์ก้างปลาวิทยาคมนางพยอม มณีฉาย
8เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมชาติกัลยาณีศรีธรรมราช-
9นางสาวพรสวรรค์ ขาวอรุณกัลยาณีศรีธรรมราช-
10เด็กหญิงตวรรณ หนูริดวัดสามแพรกนางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์
11นางสาวจริยา ลุยจันทร์โรงเรียยนเฉลิมพระเกียรรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
12นายนวดิษย์ ทองนอกกัลยาณีศรีธรรมราช-
13เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมชาติกัลยาณีศรีธรรมราช-
14นางสาวศิรินทิพย์ วรรณศิลป์โยธินบำรุง-
15นางสาวฐิติพร ขุนพิบูรณ์โยธินบำรุง-
16นางสาวพรสวรรค์ ขาวอรุณกัลยาณีศรีธรรมราช-
17ชนัญธิดา คิดดีกัลยาณีศรีธรรมราช-
18เกศรินทร์ สุรันนากัลยาณีศรีธรรมราช-
19เด็กหญืงวรินทร์เณรี ศรีสุรางค์เบญจมราชูทิศ-
20นางสาววรรณษา ศรีไกรทัยเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้-
21เด็กหญิงชีวพร แสนคมวัดทุ่งหล่อนางสุดจิตร ศรีสุขใส
22เด็กหญิงเกศสินี ชูชนะทุ่งใหญ่วิทยาคม-
23นายสุรกร สามารถทุ่งใหญ่วิทยาคม-
24เด็กหญิงศะริเกด เพชรทองทุ่งใหญ่วิทยาคม-
25นายจักรพันธ์ ไม้แก้วเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้-
26นายจักรพรรดิ์ หนูแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช-