||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1นายณภัทร แก้วประสมเมืองนครีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
2นายทรงยศ จงสุขโรงเรียยนเฉลิมพระเกียรรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
3นางสาวสุนิสา สุทธิบุตรสิชลคุณาธารวิทยานางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว
4นายณภัทร. พ่วนอุ้ยเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายธนายุทธ. เหลื่อมเภา
5นางสาวอาริสา เหล่าจันทร์ก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก
6นางสาวกีรติ โอรัญรักษ์กัลยาณีศรีธรรมราชนายชำนาญ นาคินทร์