||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1นางสาวปิ่นฑรัตน์ เพ็ชรศรีเมืองนครีธรรมราชนางสาววรรณา อุ่นวิมล
2นายธนวัฒน์. สารพงษ์ฉวางรัชดาภิเษกครูเยาวนิช. ฮั่นวิวัฒน์
3นางสาวเสาวลักษณ์ พวงทองโรงเรียยนเฉลิมพระเกียรรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชคุณครูอรอนงค์ ทองเกียว
4นางสาวกีรติ โอรัญรักษ์กัลยาณีศรีธรรมราชนายชำนาญ นาคินทร์
5นางสาวสุทิมา เพชรที่วังสิชลคุณาธารวิทยานางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว
6นางสาวรัตนชฎา. เตียวจำเริญเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายธนายุทธ. เหลื่อมเภา
7นางสาววรรนิภา คำแหงก้างปลาวิทยาคมนางสาวพรพิมล สมบัติมาก