||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1เด็กหญิงศุภลักษณ์ สาระทรัพย์ศรีธรรมราชศึกษานายชัยยันต์ รัฐวิเศษ
2เด็กหญิงณัฐพร. ชัยธรรมวัดควนสูงนางสาวณัศย์ชนก สุวรรณมณี
3เด็กชายวิศรุต พรหมหมอเฒ่าบ้านคลองจังนางอลิศรา รัศมีพงศ์
4เด็กหญิงนัชรีน ตามสละมิตย์สตรีจรัสพิชากรนางสาวศศิธร บญอินทร์
5เด็กชายวัฒนะชัย พรหมสุวรรณเทศบาลปากพนัง ๑นางสาวปัทมา อินทฤทธิ์
6ด.ญ.กัญญาวี วรรณเพชรวัดลำนาวนายสุระชัย เมฆคต
7ดญ.ชุติกาญจน์ เอียดสังข์หัวไทรเรือนประชาบาลนางจิราภรณ์ จิตตรี
8ด.ช.ทนิตสร รัตนรัตน์วัดทะเลปังนางนงเยาว์ ทองจันทร์แก้ว
9เด็กชายวัฒนะชัย พรหมสุวรรณเทศบาลปากพนัง ๑นางสาวปัทมา อินทฤทธิ์
10เด็กหญิงนัชริน ตามสละมิตย์สตรีจรัสพิชากร-