วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ระดับชั้นอนุบาล ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กหญิงพลอยปภัส ณะจันทร์ หัวไทร (เรือนประชาบาล)92ทองชนะเลิศ
2เด็กหญิงกมลนันท์ ทองมาก หัวไทร (เรือนประชาบาล)90ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงพริม เนตรพุกกณะ บริบูรณ์วิทยา88ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงศิรภัสสร ทองศรีเกตุ ดรุณศึกษา87ทอง
5เด็กหญิงวีรสุดา ถิ่นนคร อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ86ทอง
6ด.ญ.ณัฐสุดา แป้นถนอม สตรีจรัสพิชากร86ทอง
7เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รัตนสุภางค์ อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์84ทอง
8เด็กหญิงพรรณศิริ สุดทองคง หัวไทร (เรือนประชาบาล)83ทอง
9เด็กชายนาซิต หวันเหล็ม สตรีจรัสพิชากร82ทอง
10เด็กชายธนพล ขอนแก้ว อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์81ทอง
11เด็กชายปริญญา ทองสุข อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์80ทอง
12เด็กหญิงวรรณธิดา ช่วยชูใจ วัดลำนาว78เงิน
13เด็กหญิงวรรษมน สังเม วัดสามัคยาราม76เงิน
14เด็กชายภัทรพล สุขลิ่ม วัดลำนาว75เงิน
15เด็กหญิงบุณยานุช นวลใย วัดลำนาว74เงิน
16เด็กชายณัฐภูมิ ชำนาญกิจ วัดลำนาว74เงิน
17เด็กหญิงธัญสรณ์ หัตถประดิษฐ์ บ้านนาเคียน73เงิน
18เด็กหญิงณัฐณิชา สุชาฎา วัดลำนาว73เงิน
19เด็กหญิงปุณณภา ยอดนครจง ดรุณศึกษา72เงิน
20เด็กชายณฐ หนูสวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ72เงิน
21เด็กหญิงอิษยา ทองจิตร วัดควนสูง71เงิน
22เด็กชายหัสดี ปรีชารัตน์ วัดควนสูง71เงิน
23เด็กชายณัฐกรณ์ กูลการ บ้านนาเคียน71เงิน
24เด็กหญิงญาณภา วงศ์เสถียร วัดลำนาว71เงิน
25เด็กหญิงศิรินทิพย์ ใจดี วัดควนสูง69ทองแดง
26เด็กหญิงอมีนา เขตนคร บ้านนาเคียน68ทองแดง
27เด็กหญิงวรรณวริน ผิวเกลี้ยง ไตรภูมิวิทยา67ทองแดง
28เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีอินทร์ เกตุชาติศึกษา67ทองแดง
29เด็กหญิงกานต์ธีรา กัญชนะกาญจน์ ดรุณศึกษา66ทองแดง
30เด็กหญิงปนัดดา จินดา วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์66ทองแดง
31เด็กหญิงนริศา ตั้งกูล วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์66ทองแดง
32เด็กหญิงกัญพัชร ศรีวงศ์ บ้านวังเต่า66ทองแดง
33เด็กหญิงกมลชนก ทองนุ่นไ ไตรภูมิวิทยา65ทองแดง
34เด็กชายกฤตพรต เกื้อหนุน วัดควนสูง65ทองแดง
35เด็กชายพิชชากร พยัคศิริ บริบูรณ์วิทยา65ทองแดง
36เด็กชายตรีเพชร พันธุ์เกียรติ ไตรภูมิวิทยา65ทองแดง
37เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลุยจันทร์ นาคคามพิยาคม63ทองแดง
38เด็กชายชินาธิป วิหงสกุล นาคคามพิยาคม63ทองแดง
39เด็กหญิงคุณัญญา พรหมเดช บริบูรณ์วิทยา63ทองแดง
40เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนสุรวิทย์ นาคคามพิยาคม63ทองแดง
สิ้นสุดการแสดงผล