วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (ทีม) ระดับชั้นอนุบาล ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1เด็กชายทวีกร เต็มสงสัย หัวไทร (เรือนประชาบาล)94ทองชนะเลิศ
2เด็กหญิงธาราทิพย์ ชูฟอง หัวไทร (เรือนประชาบาล)94ทองชนะเลิศ
3เด็กหญิงภูริชญา ทองศรี หัวไทร (เรือนประชาบาล)94ทองชนะเลิศ
4เด็กหญิงธัญชนก ศรีชัย เกตุชาติศึกษา83ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
5เด็กหญิงธนพร ชูสุทธิ์ เกตุชาติศึกษา83ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
6เด็กขายวราวุฒิ อินทนนท์ เกตุชาติศึกษา83ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
7เด็กชายวัชรพล มฤดี บ้านนาเคียน80ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
8เด็กหญิงญานิสา แวววรรณจิตร บ้านนาเคียน80ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
9เด็กหญิงขัฐติยา พิศแลงาม วัดสามัคยาราม73เงิน
10เด็กชายณัฐวุฒิ จูช่วย วัดสามัคยาราม73เงิน
11เด็กชายศิลวิชญ์ สังข์เกี่ยว วัดสามัคยาราม73เงิน
12เด็กชายวารวัตร เพ็ชร์ประพันธ์ วัดลำนาว73เงิน
13เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนสุภา วัดลำนาว73เงิน
14เด็กหญิงปัญจณภัค คำแหง วัดลำนาว73เงิน
15เด็กชายนนธพัฒน์ หยะอัด อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์67ทองแดง
16เด็กชายปุระชัย แก้วขลิก อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์67ทองแดง
17เด็กหญิงปฐมธิดา ยิ้มแย้ม อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์67ทองแดง
18เด็กชายสุรพงษ์ มณีโชติ วัดลำนาว66ทองแดง
19เด็กหญิงปัญจณภา คำแหง วัดลำนาว66ทองแดง
20เด็กชายศุภกิตต์ โพธิ์ปลอด วัดลำนาว66ทองแดง
21เด็กชายภัทรพล หนูริด วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์60ทองแดง
22เด็กชายธนันกร คุ้มประดิษฐ์ วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์60ทองแดง
23เด็กหญิงปนิดา สงวนทอง วัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์60ทองแดง
24เด็กหญิงกุลิสรา จินดาลักษณ์ ดรุณศึกษา57
25เด็กหญิงรัชติญา ชุมแก้ว ดรุณศึกษา57
26เด็กชายศตายู หม่อมพิบูลย์ ดรุณศึกษา57
27เด็กชายธรัญดา ภูมี ไตรภูมิวิทยา53
28เด็กชายมัสฮาฟาน แคล่วคล่อง ไตรภูมิวิทยา53
29เด็กชายอภิรักษ์ ผลใหม่ ไตรภูมิวิทยา53
30เด็กชายกฤษำา เอียดเสน นาคคามพิทยาคม42
31เด็กชายกฤภาส แก้วสุวรรณ นาคคามพิทยาคม42
32เด็กชายกฤติศักดิ์ ดาววิจิตร์ นาคคามพิทยาคม42
33เด็กหญิงฑิฆัมพร สามารถ บ้านวังเต่า40
34เด็กชายปัญญา อนุพันธ์ บ้านวังเต่า40
35เด็กหญิงมรกต โพธิ์ทิพย์ บ้านวังเต่า40
สิ้นสุดการแสดงผล