วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นางสาวปิยะวดี เอกวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์95ทองชนะเลิศ
2นางสาวสุภาวดี เพชรชูช่วย ก้างปลาวิทยาคม90ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3นายศิวัช กาญจณะ เมืองนครศรีธรรมราช89ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
4นายสหรัถ จิตรไกร จรัสพิชากร87ทอง
5นางสาวนุริตา บัวเกตุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย85ทอง
6นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์เขียว ศรีธรรมราชศึกษา83ทอง
7นางสาวณิชกานต์ ทองมาก เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช78เงิน
8นางสาวอมรณัฐ กุ้งทอง เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช75เงิน
สิ้นสุดการแสดงผล